Wykłady zaproszonych gości Zjazdu Matematyków Polskich

Poniżej podajemy wykłady zaproszonych gości, planowane podczas Zjazdu.

files/abstrakty_zaproszonych_gosci
Wykładowca Tytuł wykładu
Piotr AchingerTypy homotopii w geometrii algebraicznej
(Homotopy types in algebraic geometry)
Helene FrankowskaSterowanie optymalne oraz inkluzje różniczkowe
(Optimal Control via Differential Inclusions)
Krzysztof GawędzkiDruga zasada termodynamiki dla procesów stochastycznych a transport optymalny, czyli ile kosztuje puszczenie w niepamięć
(Second law of thermodynamics for stochastic processes and optimal transport, or how much it costs to erase memory)
Łukasz GrabowskiGranice grafów rzadkich i ich zastosowania
(Sparse graph limits and their applications)
Tadeusz IwaniecGranice homeomorfizmów Soboleva i przekształcenia o najmniejszej energii
( Limits of Sobolev Homeomorphisms and Energy-minimal Deformations)
Tadeusz JanuszkiewiczTopologia toryczna i geometryczna teoria grup
(Toric topology and geometric group theory)
Jerzy KaczorowskiAnaliza zespolona na usługach arytmetyki, czyli o analitycznej teorii liczb
(Complex analysis on the service of arithmetic - the analytic number theory)
Sławomir KołodziejRównanie Monge'a-Ampere'a w geometrii zespolonej
(The complex Monge-Ampere equation in complex geometry)
Wojciech KucharzAproksymacja algebraiczna odwzorowań
(Algebraic approximation of maps)
Krystyna KuperbergHipotezy Seiferta
(The Seifert Conjectures)
Krzysztof KurdykaO nierównościach dla trajektorii gradientu
(On inequalities for gradient trajectories)
Rafał LatałaLogarytmicznie wklęsłe wektory losowe
(Logarithmically concave random vectors)
Tomasz ŁuczakLosowość i pseudolosowość
(Randomness vs pseudorandomness)
Anna Marciniak-CzochraRola mechanistycznych modeli matematycznych w medycynie na przykładzie modelowania białaczek
(The role of mechanistic mathematical models in medicine on the example of leukemia modeling)
Ludomir NewelskiTeoria modeli i dynamika topologiczna
(Model theory and topological dynamics)
Wiesława Niziołp-adyczna Teoria Hodge'a
(p-adic Hodge Theory)
Piotr NowakAnaliza na grupach: operatory Laplace’a, reprezentacje i sztywność
(Analysis on groups: Laplace operators, representations and rigidity)
Tomasz NowickiHamiltonian Markov Chains: sampling, dynamics and stability
Feliks PrzytyckiIteracje przekształceń, fraktale, metody formalizmu termodynamicznego
(Iteration of maps, fractals, methods of thermodynamic formalism)
Maksym RadziwillPewne kierunki nowoczesnej analitycznej teorii liczb
(On some directions in modern analytic number theory)
Agata SmoktunowiczPierścienie macierzowe i równanie Yanga-Baxtera
(Matrix rings and the Yang-Baxter equation)
Sławomir SoleckiDynamika grup polskich, koncentracja miary i podmiary
(Dynamics of Polish groups, concentration of measure, and submeasures)
Paweł StrzeleckiOd Gaussa do rozwiązania rzeczywistej hipotezy Fatou, czyli o miejscu jakie możemy mieć w świecie
Stanisław SzarekKiedy Alicja i Bob spotkali Banacha
(When Alice and Bob met Banach)
Piotr ŚniadyTeoria reprezentacji grup permutacji. Nowa nadzieja
(Representation theory of permutation groups. New hope)
Grzegorz ŚwiątekRozbieżne pojęcia typowości w układach dynamicznych
(Divergent concepts of genericity in dynamical systems)
Nicole Tomczak-JaegermannStruktura liniowa i geometria podprzestrzeni i przestrzeni ilorazowych dla przestrzeni unormowanych dużego wymiaru
(Linear structure and geometry of subspaces and quotients of high-dimensional normed spaces)
Jarosław WłodarczykRozwiązywanie osobliwości rozmaitości algebraicznych i ich przekształceń
(Resolution of singularities of algebraic varieties and morphisms)
Jerzy ZabczykSterowalność ze znikającą energią
(Controllability with vanishing energy)